Jani­ta Nyman, asianajaja

Olen Jani­ta Nyman ja olen työs­ken­nel­lyt Asian­ajo­toi­mis­to Nystén & Co Oy:ssä vuo­des­ta 2007. Hoi­dan pää­asial­li­ses­ti per­­he- ja perin­tö­oi­keu­del­li­sia asioi­ta sekä riko­s­asioi­ta nii­hin liit­ty­vi­ne oikeu­den­käyn­tei­neen, mut­ta myös mui­ta, eri­tyi­ses­ti yksi­tyis­hen­ki­löi­den toi­mek­sian­to­ja. Olen toi­veam­ma­tis­sa­ni. Jo ala-asteel­­la ilmoi­tin, että haluan opis­kel­la oikeus­tie­det­tä Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa. Oikeu­del­li­set asiat ovat aina kieh­to­neet minua ja päi­vit­täi­ses­sä työs­sä­ni pidän eri­tyi­ses­ti sii­tä, että voin aut­taa löy­tä­mään rat­kai­su­ja kon­kreet­ti­siin, asiak­kai­den eri elä­män­vai­heis­sa koh­taa­miin juri­di­siin ongel­miin. On pal­kit­se­vaa, jos esi­mer­kik­si pit­kään jat­ku­nee­seen rii­taan löy­de­tään sovin­to. Työ­ni onkin luon­teel­taan hyvin elä­män­lä­heis­tä, vaih­te­le­vaa ja moni­puo­lis­ta. Opin­to­je­ni ohes­sa työs­ken­te­lin muun muas­sa lakia­siain­toi­mis­tos­sa, perin­tä­toi­mis­tos­sa, kulut­ta­ja­va­li­tus­lau­ta­kun­nas­sa, pank­kii­ri­liik­kees­sä sekä yhtiö­ko­kousa­vus­ta­ja­na. Kevään 2004 olin opis­ke­li­ja­vaih­dos­sa Alan­ko­mais­sa, Utrech­tin yli­opis­tos­sa. Suo­ri­tin OTK-tut­­kin­­non vuon­na 2006 ja olin avus­ta­va­na laki­mie­he­nä perin­tä­toi­mis­tos­sa ennen nykyis­tä työ­tä­ni. Suo­ri­tin asia­na­ja­ja­tut­kin­non vuon­na 2010 ja sama­na vuon­na sain Suo­men Asia­na­ja­ja­lii­ton jäse­nyy­den. Luot­ta­mus­toi­mia olen hoi­ta­nut useis­sa jär­jes­töis­sä, mm. Suo­men Asia­na­ja­ja­lii­tos­sa, Suo­men Laki­mies­liit­to ry:ssä ja Nuo­ret Laki­mie­het ry:ssä. Vapaa-ajal­­la­­ni ren­tou­dun bale­tis­sa, kun­to­sa­lil­la, uin­nis­sa ja musii­kin paris­sa. Ulkoi­len pal­jon ja mat­kus­te­len aina kun voin.

Kie­li­tai­to: suo­mi, englanti

Säh­kö­pos­ti: janita.nyman(at)aanysten.fi

Puhe­lin: 045 657 8585

Tii­na Nystén
asia­na­ja­ja
0500 412 195

Tom­mi Toi­vo­nen
asia­na­ja­ja, vara­tuo­ma­ri
050 522 4871

Jani­ta Nyman
asia­na­ja­ja
045 657 8585

Annuk­ka Sevon-Tik­ki­nen
asia­na­ja­ja
040 566 6963

Vee­ra Kau­nis­vaa­ra
vara­tuo­ma­ri
09 694 6008

Caro­li­na Davids­son
OTM
09 694 6008

Caro­la Mil­ler
oikeus­tie­teen yli­op­pi­las
09 694 6008

Anne-Mari Pie­ti­lä
asian­ajo­sih­tee­ri
09 694 6008

MITEN VOIM­ME OLLA AVUKSI?

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö
Kysy: aanysten(a)aanysten.fi
Soi­ta: 09 694 6008