Satu Kar­hu­nen, asia­na­ja­ja ja
vara­tuo­ma­ri

Olen Satu Kar­hu­nen ja aloi­tin Asian­ajo­toi­mis­to Nystén & Co:n pal­ve­luk­ses­sa vuonna2016. Olin ylä­as­teel­la, kun mie­len­kiin­to­ni oikeus­tie­teen opin­to­ja koh­taan herä­si. Val­mis­tuin vuon­na 2007 ja koen edel­leen ole­va­ni toi­veam­ma­tis­sa­ni. Asian­ajo­puo­len työ­his­to­ria­ni alkoi Asian­ajo­toi­mis­to Tyy­ni­lä Oy:stä vuon­na 2009 ja Suo­men Asia­na­ja­ja­lii­ton jäsen olen ollut vuo­des­ta 2011. Aus­kul­toin Van­taan kärä­jä­oi­keu­des­sa 2013-2014, jon­ka jäl­keen työs­ken­te­lin Asian­ajo­toi­mis­to Susi­luo­to Oy:ssä vuo­teen 2015. Vuo­des­ta 2010 alkaen minul­la on ollut lukui­sia amma­til­li­sia luot­ta­mus­toi­mia, mm: vuo­teen 2013 asti olin Suo­men Laki­mies­liit­to ry:n hal­li­tuk­sen jäsen sekä Nuo­ret Laki­mie­het ry:n puheen­joh­ta­ja, vuo­des­ta 2012 alkaen olen ollut Suo­men Asia­na­ja­ja­lii­ton val­tuus­kun­nan jäsen vuo­den 2017 lop­puun saak­ka ja nuor­ten toi­mi­kun­nan jäsen ja vuo­des­ta 2015 alkaen sen puheen­joh­ta­jana  vuo­den 2016 lop­puun saak­ka. Per­­he- ja jää­mis­tö­oi­keus sekä riko­soi­keus ovat oikeu­de­na­lois­ta lähin­nä sydän­tä­ni. Myös tuo­miois­tuin­työ kiin­nos­taa minua, mut­ta asian­ajo­toi­mis­tos­sa koen täl­lä het­kel­lä saa­va­ni juu­ri sopi­vas­ti moni­puo­li­sia haas­tei­ta. Viih­dyn erit­täin hyvin nykyi­ses­sä työyh­tei­sös­sä­ni. Työn vas­ta­pai­nok­si ulkoi­len moni­puo­li­ses­ti. Tal­vi­sin har­ras­tan lumi­lau­tai­lua, kesäi­sin pyö­räi­len, ympä­ri vuo­den uin ja ren­tou­dun mök­keil­les­sä. Näi­den lisäk­si per­he-elä­mä pitää kii­rei­se­nä.

Kie­li­tai­to: suo­mi, englan­ti

Säh­kö­pos­ti: satu.karhunen(at)aanysten.fi

Puhe­lin: 040 581 1825

Tii­na Nystén
asia­na­ja­ja
0500 412 195

Tom­mi Toi­vo­nen
asia­na­ja­ja, vara­tuo­ma­ri
050 522 4871

Satu Kar­hu­nen
asia­na­ja­ja, vara­tuo­ma­ri
040 5811825

Jani­ta Nyman
asia­na­ja­ja
045 657 8585

Annuk­ka Sevon-Tik­ki­nen
asia­na­ja­ja
040 566 6963

Emi­lia Mat­ti­la
asia­na­ja­ja
050 463 7491

Caro­li­na Davids­son
OTM
09 694 6008

Linnéa Ekström
oikeus­tie­teen yli­op­pi­las
09 694 6008

Anne-Mari Pie­ti­lä
asian­ajo­sih­tee­ri
09 694 6008

MITEN VOIM­ME OLLA AVUK­SI?

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö
Kysy: aanysten(a)aanysten.fi
Soi­ta: 09 694 6008