Tom­mi Toi­vo­nen, asia­na­ja­ja ja vara­tuo­ma­ri, toimitusjohtaja

Olen Tom­mi Toi­vo­nen, ja ammat­ti valit­si minut. Oikeus­tie­teen opis­ke­li­ja minus­ta tuli lähes sat­tu­mal­ta, mut­ta amma­tis­sa työs­ken­te­ly on osoit­ta­nut, että luon­tee­ni sosi­aa­li­suus, puhe­tai­to ja erään­lai­nen peli­sil­mä sopi­vat hyvin tähän työ­hön. Val­mis­tuin Hel­sin­gin Yli­opis­tos­ta vuon­na 2000 ja aloi­tin pian aus­kul­toin­nin Loh­jan kärä­jä­oi­keu­des­sa. Tii­na Nystén pyy­si minua yri­tyk­seen­sä, joka sii­nä vai­hees­sa oli kom­man­diit­tiyh­tiö. Muu­tos osa­keyh­tiök­si toi minul­le sit­tem­min osak­kuu­den ja toi­mi­tus­joh­ta­jan teh­tä­vät. Minut hyväk­syt­tiin Suo­men Asia­na­ja­ja­lii­ton jäse­nek­si 2005. Työ­ni vaih­te­le­vuus kieh­too minua ja sen inhi­mil­li­set ulot­tu­vuu­det ovat lähel­lä sydän­tä­ni. Hoi­dan mie­lel­lä­ni haas­teel­li­sia­kin rii­­ta- ja riko­s­asioi­ta. Tyy­ty­väi­sel­tä asiak­kaal­ta saa­tu posi­tii­vi­nen palau­te on paras kan­nus­te. Yli­mää­räi­set höy­ryt puran työn jäl­keen kun­to­sa­lil­la ja aina tilai­suu­den tul­len irrot­tau­dun pur­je­lau­tai­le­maan meren jääl­le tai aalloille.

OTK 2000
aus­kul­toin­ti 2000–2001 (Loh­jan käräjäoikeus)
asia­na­ja­ja 2005

Kie­li­tai­to: englan­ti, ruot­si, saksa

Säh­kö­pos­ti: tommi.toivonen(at)aanysten.fi

Puhe­lin: 050–5224871

Tii­na Nystén
asia­na­ja­ja
0500 412 195

Tom­mi Toi­vo­nen
asia­na­ja­ja, vara­tuo­ma­ri
050 522 4871

Jani­ta Nyman
asia­na­ja­ja
045 657 8585

Annuk­ka Sevon-Tik­ki­nen
asia­na­ja­ja
040 566 6963

Vee­ra Kau­nis­vaa­ra
vara­tuo­ma­ri
09 694 6008

Caro­li­na Davids­son
OTM
09 694 6008

Caro­la Mil­ler
oikeus­tie­teen yli­op­pi­las
09 694 6008

Anne-Mari Pie­ti­lä
asian­ajo­sih­tee­ri
09 694 6008

MITEN VOIM­ME OLLA AVUKSI?

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö
Kysy: aanysten(a)aanysten.fi
Soi­ta: 09 694 6008