TER­VE­TU­LOA

Olem­me teho­kas, jous­ta­va toi­mi­ja pää­kau­pun­ki­seu­dun asian­ajo­ken­täs­sä. Toi­mis­to­na meil­lä on jo 25 vuo­den koke­mus. Taso­kas pal­ve­lum­me perus­tuu työl­leen omis­tau­tu­nei­den ammat­ti­lais­ten sau­mat­to­maan yhteis­työ­hön ja Suo­men Asia­na­ja­ja­lii­ton vel­voi­tuk­siin. Asiak­kaan tyy­ty­väi­syys on tär­kein ohje­nuo­ram­me oli­pa kysees­sä yksi­tyis­hen­ki­lö tai yri­tys. Hoi­dam­me kai­ken­lai­set rii­­ta- ja rikos­asiat huo­lel­la paneu­tuen ja ehdot­to­man luot­ta­muk­sel­li­ses­ti. Pal­ve­lus­sam­me pai­not­tu­vat per­­he- ja perin­tö­oi­keu­del­li­set asiat sekä rikosoikeudenkäynnit.

 

PAL­VE­LUT

Sopi­muk­set
Sopi­mus­ten ja asia­kir­jo­jen laadinta
Perin­tö­asiat
Perun­kir­joi­tuk­set, pesänselvitykset
ja perinnönjaot
Tes­ta­men­tit
Tes­ta­ment­tien laadinta
Avio­erot ja ositukset
Avio­ero ja ositus
Las­ten asiat
Las­ten huol­­to- ja tapaamisasiat
Rii­­ta- ja rikosasiat
Oikeu­den­käyn­nit rii­­ta- ja rikosasioissa

MITEN VOIM­ME OLLA AVUKSI?

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö
Kysy: aanysten(a)aanysten.fi
Soi­ta: 09 694 6008