Avio­erot ja ositukset

Avio­eron hake­mi­nen on var­sin yksin­ker­tais­ta. Sen sijaan avio­eroon liit­ty­vät talou­del­li­set kysy­myk­set voi­vat olla hyvin moni­mut­kai­sia. Mikä­li koet tar­vet­ta kes­kus­tel­la näis­tä kysy­myk­sis­tä vaik­ka vain var­muu­den varal­ta, vas­taam­me mie­lel­läm­me kysymyksiisi.

Tutus­tu mei­hin tar­kem­min täs­tä.