Perin­tö­asiat

Perun­kir­joi­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on sel­vit­tää peril­lis­a­se­mas­sa ole­vat kuo­lin­pe­sän osak­kaat sekä luet­te­loi­da kuol­leen hen­ki­lön ja hänen mah­dol­li­sen puo­li­son­sa varat ja velat vas­tais­ta perin­nön­ja­koa ja perin­tö­ve­ro­tus­ta var­ten. Asia­na­ja­jal­la on hyvät val­miu­det toi­mia perun­kir­joi­tuk­ses­sa uskot­tu­na mie­he­nä.

Ennen perin­nön­jaon toteut­ta­mis­ta pesä sel­vi­te­tään joko kuo­lin­pe­sän osak­kai­den taik­ka kärä­jä­oi­keu­den mää­rää­män pesän­sel­vit­tä­jän toi­mes­ta. Ennen perin­nön­ja­koa on taval­li­ses­ti toi­mi­tet­ta­va myös osi­tus, mikä­li edes­men­nyt oli avio­lii­tos­sa.

Perin­nön­ja­ko voi­daan toi­mit­taa joko sopi­mus­ja­ko­na tai kärä­jä­oi­keu­den mää­rää­män pesän­ja­ka­jan toi­mi­tus­ja­ko­na. Perin­nön­ja­koon voi liit­tyä vai­kei­ta­kin kysy­myk­siä tes­ta­men­tin tul­kin­nas­ta, tes­ta­ment­tiin perus­tu­vien oikeuk­sien täyt­tä­mi­ses­tä, kuo­lin­pe­sään kuu­lu­van omai­suu­den myy­mi­ses­tä sekä monis­ta muis­ta asiois­ta.

Toi­mis­tom­me on hoi­ta­nut lukui­sia pesän­sel­vi­tyk­siä ja perin­nön­ja­ko­ja sekä asian­osai­sen avus­ta­ja­na että pesän­sel­vit­tä­jä­nä ja pesän­ja­ka­ja­na.

Tutus­tu mei­hin tar­kem­min täs­tä.