Rii­­ta- ja rikosasiat

Kun sovin­toa ei löy­dy taik­ka asi­aa tut­ki­taan viran­omais­me­net­te­lys­sä, edes­sä on usein tuo­miois­tuin­kä­sit­te­ly. Vaik­ka jokai­sel­la on oikeus edus­taa itse­ään oikeu­den­käyn­nis­sä, ei lai­no­pil­li­sen avus­ta­jan tar­vet­ta voi tar­peek­si koros­taa. Asia­na­ja­jal­la on käy­tän­nön tuo­ma koke­mus ja tai­to sanan­mu­kai­ses­ti asia­si aja­mi­seen oikeu­den­käyn­nis­sä. Pro­ses­sioi­keu­del­li­set kysy­myk­set, puhu­mat­ta­kaan itse asi­aan sovel­let­ta­vas­ta lain­sää­dän­nös­tä, oikeus­käy­tän­nös­tä ja muis­ta oikeus­läh­teis­tä, ovat taval­li­ses­ti maal­li­kol­le tun­te­ma­ton­ta aluetta.

Oikeu­den­käyn­nin kus­tan­nus­ten kat­ta­mi­sek­si voi varau­tua mm. vakuu­tus­tur­van avul­la. Rii­­ta- ja riko­s­asiois­sa on myös mah­dol­lis­ta saa­da val­tiol­ta oikeus­a­pua eli kan­san­kie­lel­lä mak­sut­to­man oikeu­den­käyn­nin, mikä­li varal­li­suus­a­se­ma­si puol­taa sen myöntämistä.

Tutus­tu mei­hin tar­kem­min täs­tä.