Tes­ta­men­tit

Tes­ta­ment­ti on ainoa tapa mää­rä­tä omai­suu­ten­sa jakaan­tu­mi­ses­ta kuo­le­man jäl­keen laki­mää­räi­ses­tä peri­mys­jär­jes­tyk­ses­tä poi­ke­ten. Se on mää­rä­muo­toi­nen asia­kir­ja, jon­ka laa­ti­mi­ses­sa on syy­tä käyt­tää lai­no­pil­lis­ta avus­ta­jaa. Tes­ta­men­tin sisäl­löl­lä voi olla myös huo­mat­ta­vaa vero­tuk­sel­lis­ta mer­ki­tys­tä ja sil­lä voi­daan vai­kut­taa enna­kol­li­ses­ti myös tes­ta­men­tin saa­jan puo­li­son avio-oikeuteen.

Tes­ta­men­tin mää­räyk­set on syy­tä kir­ja­ta mah­dol­li­sim­man yksi­se­lit­tei­ses­ti myö­hem­pien tes­ta­ment­ti­rii­to­jen vält­tä­mi­sek­si. Vas­taam­me mie­lel­läm­me tes­ta­men­tin laa­ti­mis­ta kos­ke­viin kysymyksiin.

Tutus­tu mei­hin tar­kem­min täs­tä.