Ajan­koh­tais­ta

Kor­keim­man oikeuden
ennakkopäätöksiä

Avoi­met työpaikat

Tule osaa­vaan jouk­koom­me! Lähe­tä meil­le avoin hake­mus, niin palaam­me asi­aan pikimmiten.

Hae

KKO:2016:60

Perin­tö­kaa­ri — Puo­li­son perin­tö­oi­keus — Tes­ta­ment­ti — Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti — Avio­liit­to — Avioero
Diaa­ri­nu­me­ro: S2014/651
Tal­tio: 1900
Anto­päi­vä: 16.9.2016

A ja B oli­vat sol­mi­neet avio­lii­ton vuon­na 2005. A haki yksin avio­eroa 16.11.2010. B kuo­li rin­ta­pe­ril­li­sit­tä 9.7.2011 avio­liit­to­lain 26 §:n mukai­sen har­­kin­­ta-ajan olles­sa avoin­na. B:n peril­li­set vaa­ti­vat vah­vis­tet­ta­vak­si, ettei A:lla ollut B:n kuol­les­sa vireil­lä olleen avio­ero­ha­ke­muk­sen joh­dos­ta perin­tö­kaa­ren 3 luvun mukais­ta oikeut­ta B:n jää­mis­töön. Samal­la perus­teel­la peril­li­set vaa­ti­vat, että puo­li­soi­den väli­nen kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti julis­te­taan tehot­to­mak­si. A:n mukaan puo­li­soi­den sosi­aa­li­nen yhteen­kuu­lu­vuus ei ollut mis­sään vai­hees­sa kat­ken­nut. Kysy­mys perin­tö­kaa­ren 3 luvun 7 §:n 1 momen­tis­sa tar­koi­tet­tu­jen eri­tyis­ten asian­haa­ro­jen ole­mas­sa olos­ta ja sii­tä, oli­ko B:n A:n hyväk­si teke­mä tes­ta­ment­ti val­lin­neis­sa olo­suh­teis­sa perin­tö­kaa­ren 11 luvun 8 §:ssä sää­de­tyn joh­dos­ta tehoton.

KKO:2016:61

Lap­sen huol­to ja tapaa­mi­soi­keus — Lap­sen huol­toa ja tapaa­mi­soi­keut­ta kos­ke­van pää­tök­sen täy­tän­töön­pa­no — Tapaa­mi­soi­keu­den ehto­jen muut­ta­mi­nen — Val­vot­tu tapaaminen
Diaa­ri­nu­me­ro: S2016/255
Tal­tio: 1915
Anto­päi­vä: 21.9.2016

Vuon­na 2005 syn­ty­nyt lap­si oli tavan­nut isään­sä vii­mek­si tou­ko­kuus­sa 2011. Lap­sel­le oli maa­lis­kuus­sa 2013 anne­tul­la pää­tök­sel­lä (perus­te­pää­tös) vah­vis­tet­tu oikeus tava­ta isään­sä siten, että tapaa­mi­set oli­si­vat aluk­si val­vot­tu­ja ja lyhyi­tä ja laa­je­ni­si­vat ajan kulu­mi­sen myö­tä por­tait­tain. Tapaa­mi­set eivät olleet toteu­tu­neet mil­tään osin. Isä vaa­ti kärä­jä­oi­keu­des­sa, että äiti vel­voi­te­taan sakon uhal­la sal­li­maan tapaa­mi­set. Jo kärä­jä­oi­keu­den rat­kai­sun anta­mi­sen ajan­koh­ta­na hel­mi­kuus­sa 2015 lap­sen oli perus­te­pää­tök­sen mukaan tar­koi­tus tava­ta isään­sä ja olla tämän luo­na muun muas­sa viikonloppuisin.