Sopi­muk­set

Laa­ti­mal­la asias­ta täs­mäl­li­nen ja kat­ta­va sopi­mus on mah­dol­lis­ta vält­tää rii­tai­suuk­sien syn­ty­mis­tä. Asia­na­ja­jan eet­ti­siin vel­vol­li­suuk­siin kuu­luu myös sovin­nol­li­suu­den edis­tä­mi­nen. Monet sopi­muk­set ja asia­kir­jat edel­lyt­tä­vät mää­rä­muo­toa ollak­seen päte­viä. Avus­tam­me mie­lel­läm­me asiak­kai­tam­me neu­vo­mal­la ja laa­ti­mal­la kuhun­kin tilan­tee­seen sovel­tu­van sopi­muk­sen tai asia­kir­jan. Tutus­tu mei­hin tar­kem­min täs­tä.