Tii­na Nystén, asianajaja

Olen Tii­na Nystén ja valit­sin tämän amma­tin, kos­ka se oli kiin­nos­ta­nut minua jo aivan nuo­res­ta alkaen. Val­mis­tuin Hel­sin­gin Yli­opis­tos­ta vuon­na 1982 ja minut hyväk­syt­tiiin Suo­men Asia­na­ja­ja­lii­ton jäse­nek­si 1985. Pää­dyin mel­ko nopeas­ti yrit­tä­jäk­si voi­dak­se­ni vapaam­min kes­kit­tyä lähel­lä sydän­tä­ni ole­viin asioi­hin, kuten per­heoi­keu­teen ja las­ten oikeuk­siin eri tilan­teis­sa. Paras­ta työs­sä­ni on sen moni­muo­toi­suus ja elä­män­lä­hei­syys. Koen, että ihmis­ten koh­taa­mi­nen on tär­keä ja antoi­sa osa ammat­tia­ni. Työn vas­ta­pai­nok­si lii­kun­ta on itsel­le­ni sopi­va tapa ren­tou­tua ja vapaa-aikoi­­na lataan yleen­sä akku­ja ten­nis­tä pelaten.

OTK 1982
asia­na­ja­ja 1985

Kie­li­tai­to: englan­ti, ruotsi

Säh­kö­pos­ti: tiina.nysten(at)aanysten.fi

Puhe­lin: 0500–412 195